Tel:+7(495)961-87-16Íàø àäðåñ:
óë. Ìàëàÿ Áðîííàÿ,
ä.2/7, îôèñ 400

Òåëåôîíû:
+7(495)961-87-16

ICQ êîíñóëüòàíòû:
381598349
492383067
381895538

Ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåä. - ïÿòíèöà
ñ 10.00 äî 20.00
ñóááîòà
ñ 11.00 äî 16.00

Ãîðíûå ëûæè
 
     
   
   
   
   
   
   


:   .

Grecotel Rhodos Royal 4*


Tel.: +30 22410 85 412
Fax: +30 22410 85 091
www.grecotel.gr
Grecotel Rhodos Royal . ,
all inclusive.
, 4- , , , - .

15 , 12 . , 3 .

3 , 1 , (), , , , , -.

353 : 292 61 .
: Standard Rooms, Family Rooms Garden View ( ), Family Rooms ( , ), Bungalows ( , ), Junior Suite ( , ).

/, , , , , ( . ), , .

all inclusive, , a la carte.  ( , ), Yacht Club Restaurant, , -. .

, , ( ), .
, , , -
. , .

Grecoland ( 3 6 7 12 ), CLUB 4U, , , , , . .

     

, , ,
()

Rambler's Top100