Tel:+7(495)961-87-16Íàø àäðåñ:
óë. Ìàëàÿ Áðîííàÿ,
ä.2/7, îôèñ 400

Òåëåôîíû:
+7(495)961-87-16

ICQ êîíñóëüòàíòû:
381598349
492383067
381895538

Ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåä. - ïÿòíèöà
ñ 10.00 äî 20.00
ñóááîòà
ñ 11.00 äî 16.00

Ãîðíûå ëûæè
 
     
   
   
   
   
   
   


:   .

Grecotel Eva Palace 4*


Tel.: +30 26610 90003
Fax: +30 26610 99699
www.grecotel.gr
2005 Grecotel.

 

. , .

Grecotel Imperial , , 12 .

. 2 , (),   Grecotel Daphnila Bay: -, , , , , ,  , -,.

225 , 165 ( ) 60 ( ).
:
- Single Room, Panoramic Duble Room, Junior Suite, Palace Suite.
- Bungalow, Superior Bungalow, Corfu Bungalow Suie, Romantic Villa ( , ), Villa ( ), Pallazina (2 ).

 


/, , , , - ( . ), , -, .

, - . , a la carte, , .

7 ( ), , . Grecotel Imperial Daphnila Bay.
, . -. , .


     

, , ,
()

Rambler's Top100